Gari

Gari Jaune (Pot)

12 X 1 KG

#1895

provenance du Ghana

Gari Jaune

12 X 1 KG

#1896

provenance du Ghana

Gari Jaune

3 X 4 KG

#1897

provenance du Ghana

Gari Blanc (Pot)

12 X 1 KG

#1898

provenance du Ghana

Gari Blanc

12 X 1 KG

#1899

provenance du Ghana

Gari Blanc

3 X 4 KG

#1900

provenance du Ghana

Gari Jaune

3 X 4 KG

#1901

provenance du Nigeria

Gari Jaune

6 X 1,5 KG

#1902

provenance du Nigeria

Gari Ijebu

3 X 4 KG

#1903

provenance du Nigeria

Gari Ijebu

6 X 1,5 KG

#1904

provenance du Nigeria

Gari Blanc

3 X 4 KG

#1905

provenance du Ghana

Gari Blanc

6 X 1,5 KG

#1906

provenance du Ghana

Gari Blanc

12 X 1360 GR

#1907

provenance du Ghana